hệ thống kiểm soát truy cập

Hệ thống kiểm soát ra vào cung cấp một giải pháp bảo mật tích hợp có thể được áp dụng từ các tổ chức nhỏ đến các tổ chức doanh nghiệp.

Bằng cách sử dụng các chức năng nhận dạng RF ID, nhận dạng vân tay và nhận dạng khuôn mặt cho từng sản phẩm, nó cung cấp các chức năng kiểm soát truy cập nâng cao bao gồm quản lý truy cập của người dùng và chức năng quản lý thời gian và chấm công.


RF ID Card Reader
(MSR-7000)


đầu đọc thẻ

RF ID Card Reader
(MFR-7000)


đầu đọc thẻ

RF ID Card Reader
(MTR-8000)


đầu đọc thẻRF ID Card Reader
(MFR-8000)


đầu đọc thẻ

Fingerprint Card Reader
(MSR-8000)


đầu đọc thẻ vân tay

Face Recognition Card Reader 
(FR-9000)


đầu đọc nhận dạng khuôn mặtFace Recognition Card Reader
(FR-9100)

đầu đọc nhận dạng khuôn mặt

Access Control Unit
(A.C.U)


người điều khiển

Dummy RF ID Card Reader
(MSR-6000)


đầu đọc thẻ


Dummy RF ID Card Reader
(SB-CR1000)


đăng ký thẻ

RF ID Card Reader
(SBU-100/SBU-300)


đăng ký thẻ

Smart Grip Key


Smart Grip Key