(2022) Báo cáo kết quả hoạt động của trường học nghề tích hợp đại học-công nghiệp

16/12/2022

Nhận được bằng khen từ Bộ Việc làm và Lao động.